Shinjuku Golden Gai

golden gai
Travel, Destination
Shinjuku Golden Gai

Shinjuku Golden Gai (Japanese: Xin Su gorudenJie , Hepburn: Shinjuku goruden-gai). It is a tiny area that is located within...